معدن سنگ آهن اسفندار در فاصله تقریبی 53 کیلومتری جنوب شرق شهرستان ابرکوه  در استان یزد واقع گردیده است. نزدیکترین تمرکز انسانی به محل معدن، روستای اسفندآباد است که در فاصله 7 کیلومتری شمال غرب معدن واقع می باشد. فاصله زمینی محدوده مورد مطالعه تا شهر اصفهان حدود 330 کیلومتر است. 
ذخیره از طریق جاده اصفهان- آباده- سورمق-ابرکوه- مهردشت- هارونی قابل دسترسی می باشد. جاده خاکی دسترسی به ذخیره از بعد از روستای هارونی جاده خاکی هموار و عریض به طول کمتر از 1 کیلومتر است.  تصویر 2-1  موقعیت جغرافیایی معدن را نشان می دهد.  بر اساس پروانه بهره برداری مساحن محدوده معدن 5/4 کیلومنر مربع می باشد. در جدول 2-1 مختصات رووس محدوده پروانه بهره برداری معدن آمده است. 
ناحیه مورد مطالعه به صورت عمومی دارای اقلیم بیابانی خشک و نیمه خشک می باشد واز لحاظ ارتفاعی، برونزدگی های نیمه مرتفع تا مرتفع با امتداد عمومی شرقی-غربی در محدوده مورد مطالعه دیده می شود. دراین منطقه که بخشی از زون ایران مرکزی است، در اثر قرار گیری در محیط فشاری و نیز عملکرد گسل های پرتعداد دارای شیب زیاد، گسستگی و شکستگی های فراوانی دیده می شود. ماده معدنی در بعضی مناطق در موقعیت های پرشیب و مرتفع برونزدگی دارد اما ارتفاعات و مناطق پر شیب کانسار در اکثر مناطق به کمک جاده های ارتباطی ایجاد شده به یکدیگر و سایت خردایش موجود در معدن مرتبط شده اند.  جاده های ایجاد شده بسیار عریض و هموار هستند و دارای استاندارد مناسب جهت انجام بهره برداری از معدن هستند.