بنا بر درخواست شرکت کنندگان زمان ارسال پاکات مناقصه خط 2 فراوری معدن تا تاریخ 16 مهرماه 1400 تمدید گردید.

مشاهده اطلاعیه